Απολογισμός Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου χρήσεως 2014

ΕΣΟΔΑ

 

ΕΞΟΔΑ

 

1. Υπόλοιπο προηγ. Έτους

7351,66

1. Βοηθήματα έτους

4435,00

2. Γενικά έσοδα

7565,00

2. Ποσοστό 5%

315,00*

3. Τόκοι καταθέσεων

7,13

3. Ποσοστό 37%

1924,00 *

4. Έρανος Αγάπης

5200,00

4. Έξοδα Κ.Ε.Α

3818,90

5. Έσοδα λοιπών δραστ/των

-

5. Έξοδα λοιπών δρα/των

-

   

6. Έξοδα συντηρήσεως

-

   

7. Εισφορά υπέρ ιδρυμάτων & Προγρ/ Γεν.Φιλ.Ταμ

1500,00

   

8. Διάφορα

14,00

   

Σύνολο εξόδων

12006,90

   

Υπόλοιπο 31/12/2014

8116,89

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20123,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20123,79

 

  • 5% από τα έσοδα αποδίδεται στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο
  • 37% του εράνου αγάπης κατατίθεται ως εξής: 35% στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο και 2% στη Νομαρχία

Εκτύπωση   Email